• youtube
  • facebook

Đảng ủy Các cơ quan tỉnh quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị T.Ư 8 (khóa XII)

Ngày 5/12, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Bắc Giang, BTV Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị T.Ư 8 (khóa XII).

Đồng chí Nguyễn Thị Phú, Phó Bí thư Đảng ủy CCQ tỉnh truyền đạt các nội dung Hội nghị T.Ư 8.

Đồng chí Nguyễn Thị Phú, Phó Bí thư Đảng ủy CCQ tỉnh truyền đạt các nội dung Hội nghị T.Ư 8.

Tại đây, gần 900 đảng viên của 42 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc đã được lãnh đạo Đảng ủy truyền đạt nội dung cơ bản của Hội nghị theo ba chuyên đề. Đó là: Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của BCH T.Ư (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH T.Ư; Kết luận số 37-KL/TW ngày 17-10-2018 của BCH T.Ư về tình hình KT-XH, ngân sách Nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của BCH T.Ư về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Được biết, sau khi kết thúc hội nghị, các cấp ủy cơ sở dành thời gian tổ chức cho đảng viên thảo luận và viết bài thu hoạch. Phần thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng, những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các Quy định, Kết luận và Nghị quyết của Hội nghị T.Ư 8. Liên hệ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, cá nhân. Cùng đó chú trọng đề xuất, kiến nghị biện pháp thực hiện ở đơn vị mình và trách nhiệm vụ thể của cá nhân. 

Theo yêu cầu của BTV Đảng ủy, các chi, đảng bộ cơ sở tổng hợp, chấm điểm bài thu hoạch của đảng viên và báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Các cơ quan tỉnh trước ngày 15/12/2018.

create

Quốc Trường / baobacgiang.com.vn